Miss ALV 2001 p02

1- Vonary PHETSIRISENG ( Miss )
2- Anoma SINHARAJ ( N8 )
3- Vilayrack Sabrina MOULASENA